Specialister på skadestånds- och försäkringsrätt

Vår kompetens

ARbetsskada

En arbetsskada är en personskada som uppkommit genom olycksfall i arbetet (arbetsplatsolycka), färdolycksfall (olycksfall till eller från arbetet), arbetssjukdom eller i vissa fall smitta. Om du blir sjukskriven på grund av en skada som skett på jobbet eller till- och från jobbet kan du utöver sjukpenning från Försäkringskassan ha rätt till ytterligare ersättning. Det kan vara rätt till livränta eller från arbetsskadeförsäkringen AFA Försäkring.

Vi erbjuder rådgivning både till arbetsgivare och arbetstagare om hur ni ska agera när det inträffar en arbetsskada på arbetsplatsen. Vi hjälper till och vägleder er genom hela processen. 

SAKSKADA

Vad menas med sakskada? En sakskada är som det låter en skada på din egendom – exempelvis om du har krockat med din bil, någon har stulit din lådcykel, huset har brunnit eller det har skett ett inbrott. Även husdjur räknas in som sakskada i vissa fall.

Vi företräder skadelidande som behöver hjälp att få rätt ersättning för sin sakskada.

PATIENT- ELLER LÄKEMEDELSSKADA

Om du som patient har drabbas av en skada i samband med hälso- och sjukvård eller tandvård och som hade kunnat undvikas om rätt behandling hade utförts har du rätt till ersättning för den skadan.

Den som drabbats av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan ha rätt till ekonomisk ersättning enligt Patientskadelagen. Alla vårdgivare är skyldiga att ha en patientförsäkring. Regionfinansierad vård är försäkrad hos LÖF (Regionernas Ömsesidiga Försäkringsbolag). Privata vårdgivare kan ha egna försäkringslösningar som gör att du behöver vända dig till den aktuella vårdgivaren först för att ta reda på var de har sin försäkring.

Om du har skadats av ett läkemedel eller skadats när du deltagit i en klinisk prövning av ett läkemedel kan du ha rätt till ersättning för din skada. Det finns en särskild läkemedelsförsäkring som omfattar de flesta mediciner som du fått utskrivet av läkare eller som du köpt i apotek i Sverige eller av butik med tillstånd att sälja receptfria läkemedel.

Trafikskada

Du som drabbas av en trafikolycka kan vara fotgängare, cyklist, färdats på motorcykel, elsparkcykel eller i bil. Om du skadats vid en bilolycka har du rätt till trafikskadeersättning oavsett om du varit vållande till olyckan eller inte.

Du ska anmäla skadan till ditt eget försäkringsbolag dvs det försäkringsbolag där du har ditt fordon trafikförsäkrat. 

Du kan få hjälp av ett ombud helt kostnadsfritt. Vi hjälper dig som ombud i trafikskaderegleringen med försäkringsbolaget så att du kan fokusera på din rehabilitering istället. Ta kontakt med oss så hör vi med försäkringsbolagets handläggare om du har rätt till ombudskostnader.

Ansvars- och Olycksfallsskador

Om du har drabbats av ett olycksfall kan du ha rätt till ersättning från din egen försäkring eller från den som är ansvarig för den plats där olyckan skett. Om olyckan har skett i idrottsutövning eller under skoltid kan det finnas försäkringar där som täcker skadan.

Tänk på att flera försäkringar kan gälla samtidigt exempelvis om du har varit med om en trafikolycka. Då kan både trafikförsäkringen och din egen olycksfallsförsäkring ge rätt till ersättning i vissa fall.

Många företag tecknar ansvarsförsäkringar om olyckan skulle vara framme eller deras anställda begår misstag så att företaget krävs på skadestånd. Ansvarsförsäkring kan täcka både skador på sak och person.

SKADESTÅND I ANLEDNING AV BROTT

Om du har blivit utsatt för ett brott kan du ha rätt till skadestånd från den som begått brottet. Du kan ha rätt till kränkningsersättning, anhörigersättning, sveda- och värk, inkomstförlust, kostnader mm. Skadeståndet tas oftast upp i samband med brottmålsrättegången. Behöver du stöd – begär ett målsägandebiträde i samband med att du pratar med polisen.

Du kan få ersättning från din hemförsäkring för vissa brott.

Du kan få brottsskadeersättning om du inte får ersättning från den som begick brottet eller från din försäkring.

SAGT OM OSS

”Jag kan varmt rekommendera denna advokatfirma!!! De har hjälpt mig mer än jag vågat önska och gjort ett gediget arbete för min sak som gjorde att vi vann efter många års kamp.”

Klient

Jag vill att ni kontaktar mig för att få hjälp eller rådgivning i mitt skadeärende.

Platshållare för panel 1
Panel 2

ERSÄTTNING VID PERSONSKADA

När du drabbas av en personskada i trafiken, i jobbet eller på grund av en felbehandling har du rätt till ersättning för den. Glöm inte att anmäla din skada till försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget har ett utredningsansvar att utreda din skada. Du kan dessutom ha rätt till ett ombud kostnadsfritt. Hör av dig till oss så kan vi hjälpa dig vidare.

Panel 3

Vilken typ av ersättning kan jag få?

Sveda och värk

Ersättning för sveda och värk betalas ut för fysiskt och psykiskt lidande under den akuta sjuktiden. Akut sjuktid pågår från tidpunkten för skadan tills dess att skadan antingen har läkt ut eller tills dess att man kan konstatera att skadan är bestående (att man drabbats av medicinsk invaliditet). Ersättningens storlek varierar och bestäms utifrån skadans art, vårdform och sjuktidens längd. Mer om hur beräkningen görs går att läsa på Trafikskadenämndens hemsida.

Förenklat kan man säga att ersättningen uppgår till 2.800 kronor per månad (2023).

Lyte (ärr och utseendemässig förändring)

Om du drabbas av en skada som ger en utseendemässig förändring eller ärr har du rätt till ersättning för det. Så kan exempelvis bli fallet om du har opererats eller drabbats av en bränn- eller skärskada. Även förändrat gång- och rörelsemönster eller bärandet av kateter kan ge rätt till ersättning. För dessa skador finns det särskilda ärrtabeller som försäkringsbolagen använder sig av vid bedömningen av ersättningens storlek.

När man bedömer rätten till ersättning tittar man på din ålder, var på kroppen skadan sitter, hur synlig den är och sedan hur tydlig ärrbildningen är.

Bestående men/ medicinsk invaliditet

Om du drabbas av en bestående skada (kvarstående besvär som inte är övergående) så har du rätt ersättning för men. Tidigare kallades denna rätt till ersättning för lyte och men.

Rätten till ersättning för men görs först en tid efter själva skadetillfället. Ungefär ett 1 år efter skadan. Det är först då som det vanligtvis går att bedöma skadans omfattning. Försäkringsbolaget begär att få se dina journaler och det hämtas ofta in ett sk invaliditetsintyg från din behandlande läkare. Utifrån invaliditetsintyget och övriga relevanta handlingar gör man en bedömning av rätt till ersättning för invaliditet.

Försäkringsbolagen brukar även konsulterat sina medicinska rådgivare som anger vilken invaliditetsgrad (procentsats) som är aktuell. Sedan reglerar försäkringsbolagen ärendet utifrån invaliditetsgraden och den skadades ålder vid tidpunkten för invaliditeten.

Även gällande denna ersättningsform har Trafikskadenämnden tabeller på sin hemsida som försäkringsbolagen använder sig av. En person som är ung har enligt Trafikskadenämndens tabeller rätt till mer ersättning än en äldre person som har drabbats av motsvarande skada.

Merkostnader

En vanlig konsekvens när man drabbas av en skada är att man drabbas av kostnader för exempelvis sjukvård, läkemedel, resor till sjukvårdande behandling, förstörda kläder mm. I ett skadeståndsrättsligt sammanhang talar man om merkostnader när man bedömer om man har rätt till ersättning för en viss kostnad. Det ska alltså vara fråga om en kostnad som du inte skulle ha haft annars om trafikolyckan inte hade inträffat.

Inkomst- och pensionsförlust

Ofta blir den mest påtagliga ekonomiska konsekvensen för en person som drabbas av en allvarlig personskada att man drabbas av inkomstbortfall. Kanske blir man långtidssjukskriven till följd av trafikskadan eller i värsta fall får lov att avsluta sitt jobb för att istället få sjukersättning från Försäkringskassan (sjukpensionär) på hel eller deltid. Det är inte ovanligt att man i sådana fall drabbas av inkomstförluster som överstiger 100.000 kronor per år. Om det rör sig om en ung person förstår man vilka ekonomiska konsekvenser som det kan bli i ett livslångt perspektiv.

Inkomstförlusten ska motsvara skillnaden mellan den inkomst du hade före skadan och den du har efter trafikolyckan. (Differensmetoden).

Egen företagare. Om du har drivit eget företag och drabbats av personskada som gör att du inte kan arbeta kan du även ha rätt till ersättning för förluster vid realisation av rörelsetillgångar till underpris, kostnad för anställande av vikarie samt för försämrat resultat i rörelsen.

Glöm inte att om du har drabbats av inkomstförlust har du även drabbats av pensionsförlust som ska ersättas.

ÖVRIGA ERSÄTTNINGSPOSTER

Du kan även ha rätt till ersättning för:

  • förlust av skolår
  • försenat utträde i arbetslivet
  • förlust av värnpliktsförmån
  • förlust av underhåll för barn och för make/maka
  • olägenheter (anspänning i arbete)
Panel 4

Jobbar du inom hälso- och sjukvård och vill lära dig mer om personskadejurdik?

Lindberg Living erbjuder informationsseminarium och föreläsningar inom området person- och trafikskadejuridik. Föreläsningen riktar sig främst till yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård, juridik eller myndighet.

 

Kontakta oss på tfn nr +46 40 23 81 16 eller hör av dig till advokat Amanda Wollmar på amanda@LLADVOKATER.se för mer information.