Trafikskada

Om du drabbas av en personskada som inträffat i trafik är du berättigad till trafikskadeersättning.

Du som drabbas av en trafikskada kan vara fotgängare, cyklist, färdats på motorcykel eller i bil.

Det är ditt försäkringsbolag som reglerar skadan. Om du skadats vid en trafikolycka ska du anmäla skadan till ditt försäkringsbolag dvs det försäkringsbolag där du har ditt fordon trafikförsäkrat. Det är sedan med det försäkringsbolaget som skaderegleringen sker.

Om bilen inte hade försäkring? Den som äger ett motorfordon måste enligt lag teckna trafikförsäkring från första dagen man äger det. Om ett oförsäkrat fordon orsakar en skada finns istället möjlighet att vända sig till Trafikförsäkringsföreningen (TFF) som kan betala ut ersättning.

Du kan få hjälp av ombud kostnadsfritt. Om du drabbas av en skada som ger dig bestående men kan du också ha rätt att på försäkringsbolagets bekostnad anlita eget juridiskt ombud, såsom advokat eller en jur kand med skadeståndsrättslig inriktning. De flesta försäkringsbolag ger sina kunder denna rättighet vid mera komplexa skador, vilket innebär att försäkringsbolaget betalar skäliga kostnader för ett ombud som är van vid att arbeta med trafikskadereglering.

Jag var vållande till olyckan men är själv skadad, kan jag fortfarande få ersättning? Ersättningen baseras och regleras utifrån skadeståndslagens regler. Trafikskadeersättning utgår oavsett vållande, vilket innebär att även om du skulle ha orsakat en olycka har du rätt till trafikskadeersättning. I vissa speciella fall kan det bli aktuellt med att jämka ersättningen.

Det har gått lång tid sedan jag fick svar från försäkringsbolaget. Det kan ta tid. I de allra flesta fall så går skaderegleringen fort exempelvis om du enbart får övergående besvär. Om du drabbas av en skada och får bestående besvär kan emellertid skaderegleringen ta tid och ibland flera år. Medicinsk invaliditet bedöms normalt sett ett år efter skadan. Ibland väntar man på att en specifik utredning ska bli klar inom sjukvården. Ditt ärende kanske ska prövas av Trafikskadenämnden. Om du och försäkringsbolaget inte är överens om rätten till ersättningen när skaderegleringen avslutas kan tvisten bli föremål för prövning i tingsrätt, hovrätt och kanske även Högsta domstolen.

Tänk på att det är viktigt med dokumentation. Eftersom skadereglering i första hand sker via en skriftlig handläggning är det viktigt för din rätt till ersättning att du som trafikskadad får din skada dokumenterad genom att söka sjukvård. En tyvärr rätt så vanligt förekommande skada är då man drabbats av s k whiplash våld mot halsryggkotpelaren, när man som förare eller passagerare i ett fordon blir påkörd av ett annat fordon. Denna skadetyp ger inte några objektiva synliga besvär, d v s man kan inte på röntgen eller annars se vad i kroppen som har skadats (som t ex vid ett benbrott). Trots att de flesta personer som drabbas av en whiplash blir återställda finns tyvärr en hel del personer som drabbas av besvär som blir kroniska, d v s bestående. Om man drabbas av en sådan skada är det mycket viktigt att man får sina besvär dokumenterade av läkare och det redan i den inledande fasen efter olyckan. Denna sak är särskilt viktig då försäkringsbolagen som gör bedömningar av skadorna i princip uteslutande använder sig av medicinsk dokumentation (t ex journalhandlingar från sjukhusen eller vårdcentral) som bedömningsunderlag.

Kontakta oss på Lindberg Living om du varit med om en trafikolycka och vill veta mer om trafikskadereglering och möjligheterna att få hjälp av ett ombud.