Vilken typ av ersättning kan jag få?

Sveda och värk

Ersättning i form av sveda och värk betalas ut under skadans akutperiod. Man utgår då från tidpunkten för skadetillfället och man har sedan rätt till ersättning till dess skadan har läkt ut eller man har hamnat i ett invaliditetsstadie. Man kan söka information om nivån för ersättningens storlek på Trafikskadenämndens hemsida. En länk till Trafikskadenämndens hemsida finner du under fliken länkar.

Förenklat kan man säga att ersättningen uppgår till 2.600 kronor per månad (2020).

Lyte (ärr och utseendemässig förändring)

En annan ersättning som kan bli aktuell är ersättning för ärr som man drabbats av efter en skada. Så kan bli fallet om man har opererats eller drabbats av en bränn- eller skärskada. Även för dessa skador finns särskilda ärrtabeller.

När man bedömer rätten till ersättning tittar man på din ålder, var på kroppen skadan sitter, hur synlig den är och sedan hur tydlig ärrbildningen är.

Bestående men/ medicinsk invaliditet

Om man drabbas av en bestående funktionsnedsättning (kvarstående besvär som inte är övergående) så har man också rätt ersättning för men. Tidigare kallade man denna rätt till ersättning för lyte och men.

Om man således drabbas av kvarstående besvär så gör man en bedömning av skadan en tid efter skadetillfället då man tar in invaliditetsintyg från behandlande läkare. Utifrån invaliditetsintyget och övriga relevanta handlingar gör man sedan en bedömning av rätt till invaliditet. Försäkringsbolagen brukar bedöma rätten till ersättning för men efter att ha konsulterat sina medicinska rådgivare som anger vilken invaliditetsgrad som är aktuell. Sedan reglerar försäkringsbolagen ärendet utifrån invaliditetsgraden och den skadades ålder vid tidpunkten för invaliditeten.

Även gällande denna ersättningsform har Trafikskadenämnden tabeller på sin hemsida. En person som är ung har enligt Trafikskadenämndens tabeller rätt till mer ersättning än en äldre person som har drabbats av motsvarande skada.

Merkostnader

En vanlig konsekvens när man drabbas av en skada är att man drabbas av kostnader. I det skadeståndsrättsliga sammanhanget talar man om merkostnader när man bedömer om man har rätt till ersättning för kostnaden. Det ska vara fråga om en kostnad som inte skulle ha uppkommit utan trafikskadan. Vanliga merkostnader är kostnader för sjukvård, läkemedel och resor till sjukvårdande behandling.

Inkomstförlust och pensionsförlust

Ofta blir den mest påtagliga ekonomiska konsekvensen för en person som drabbas av en allvarlig personskada att man drabbas av inkomstbortfall. Man kanske blir långtidssjukskriven till följd av trafikskadan eller i värsta fall får man avsluta anställningen och få rätt till sjukersättning (tidigare förtidspension) på hel eller deltid. Det är inte ovanligt att man i sådana fall drabbas av inkomstförluster som överstiger 100.000 kronor per år. Om man drabbas av en sådan konsekvens i unga år förstår man vilka ekonomiska konsekvenser som kan bli aktuella i ett livslångt perspektiv. Du som drabbas av en trafikskada och inkomstförlust har också rätt till denna inkomstförlust genom trafikförsäkringen.

Skapa en webbplats eller blogg på WordPress.com

Upp ↑