Vilken typ av ersättning kan jag få?

Sveda och värk

Ersättning för sveda och värk betalas ut för fysiskt och psykiskt lidande under den akuta sjuktiden. Akut sjuktid pågår från tidpunkten för skadan tills dess att skadan antingen har läkt ut eller tills dess att man kan konstatera att skadan är bestående (att man drabbats av medicinsk invaliditet). Ersättningens storlek varierar och bestäms utifrån skadans art, vårdform och sjuktidens längd. Mer om hur beräkningen görs går att läsa på Trafikskadenämndens hemsida.

Förenklat kan man säga att ersättningen uppgår till 2.800 kronor per månad (2023).

Lyte (ärr och utseendemässig förändring)

Om du drabbas av en skada som ger en utseendemässig förändring eller ärr har du rätt till ersättning för det. Så kan exempelvis bli fallet om du har opererats eller drabbats av en bränn- eller skärskada. Även förändrat gång- och rörelsemönster eller bärandet av kateter kan ge rätt till ersättning. För dessa skador finns det särskilda ärrtabeller som försäkringsbolagen använder sig av vid bedömningen av ersättningens storlek.

När man bedömer rätten till ersättning tittar man på din ålder, var på kroppen skadan sitter, hur synlig den är och sedan hur tydlig ärrbildningen är.

Bestående men/ medicinsk invaliditet

Om du drabbas av en bestående skada (kvarstående besvär som inte är övergående) så har du rätt ersättning för men. Tidigare kallades denna rätt till ersättning för lyte och men.

Rätten till ersättning för men görs först en tid efter själva skadetillfället. Ungefär ett 1 år efter skadan. Det är först då som det vanligtvis går att bedöma skadans omfattning. Försäkringsbolaget begär att få se dina journaler och det hämtas ofta in ett sk invaliditetsintyg från din behandlande läkare. Utifrån invaliditetsintyget och övriga relevanta handlingar gör man en bedömning av rätt till ersättning för invaliditet.

Försäkringsbolagen brukar även konsulterat sina medicinska rådgivare som anger vilken invaliditetsgrad (procentsats) som är aktuell. Sedan reglerar försäkringsbolagen ärendet utifrån invaliditetsgraden och den skadades ålder vid tidpunkten för invaliditeten.

Även gällande denna ersättningsform har Trafikskadenämnden tabeller på sin hemsida som försäkringsbolagen använder sig av. En person som är ung har enligt Trafikskadenämndens tabeller rätt till mer ersättning än en äldre person som har drabbats av motsvarande skada.

Merkostnader

En vanlig konsekvens när man drabbas av en skada är att man drabbas av kostnader för exempelvis sjukvård, läkemedel, resor till sjukvårdande behandling, förstörda kläder mm. I ett skadeståndsrättsligt sammanhang talar man om merkostnader när man bedömer om man har rätt till ersättning för en viss kostnad. Det ska alltså vara fråga om en kostnad som du inte skulle ha haft annars om trafikolyckan inte hade inträffat.

Inkomst- och pensionsförlust

Ofta blir den mest påtagliga ekonomiska konsekvensen för en person som drabbas av en allvarlig personskada att man drabbas av inkomstbortfall. Kanske blir man långtidssjukskriven till följd av trafikskadan eller i värsta fall får lov att avsluta sitt jobb för att istället få sjukersättning från Försäkringskassan (sjukpensionär) på hel eller deltid. Det är inte ovanligt att man i sådana fall drabbas av inkomstförluster som överstiger 100.000 kronor per år. Om det rör sig om en ung person förstår man vilka ekonomiska konsekvenser som det kan bli i ett livslångt perspektiv.

Inkomstförlusten ska motsvara skillnaden mellan den inkomst du hade före skadan och den du har efter trafikolyckan. (Differensmetoden).

Egen företagare. Om du har drivit eget företag och drabbats av personskada som gör att du inte kan arbeta kan du även ha rätt till ersättning för förluster vid realisation av rörelsetillgångar till underpris, kostnad för anställande av vikarie samt för försämrat resultat i rörelsen.

Glöm inte att om du har drabbats av inkomstförlust har du även drabbats av pensionsförlust som ska ersättas.

ÖVRIGA ERSÄTTNINGSPOSTER

Du kan även ha rätt till ersättning för:

  • förlust av skolår
  • försenat utträde i arbetslivet
  • förlust av värnpliktsförmån
  • förlust av underhåll för barn och för make/maka
  • olägenheter (anspänning i arbete)