Skadestånd för överträdelse av rätten till privatliv

I ett medialt uppmärksammat mål fäller nu Svea Hovrätt Region Stockholm för att ha överträtt en patients rätt till kroppsligt självbestämmande. För detta ska regionen betala skadestånd (T 9154-21). 

Målet är intressant utifrån flera aspekter. Ett nytt avgörande avseende bevisbördan för information och samtycke i hälso- och sjukvården samt skadestånd för överträdelse av rätten till privatliv.  

I målet aktualiseras frågan vem som hade bäst förutsättningar att ”säkra bevis” om patienten hade lämnat ett informerat samtycke till den operation som utfördes eller inte. Här har hovrätten funnit att det är rimligt att regionen har bevisbördan och alltså får bära nackdelen av att det inte har gått att styrka att patienten lämnat sitt samtycke.

Sedan i år (augusti 2022) finns bestämmelser om ideell ersättning vid överträdelse av regeringsformen. Någon övergångsbestämmelse infördes dock inte.

Enligt artikel 8 i Europakonventionen har var och en rätt till skydd för sitt privatliv. I Europadomstolens praxis finns fall där medicinska ingrepp utan informerat samtycke har ansetts utgöra överträdelser av rätten till privatliv. Hovrätten har därmed funnit att det skett en överträdelse av patientens rätt till privatliv enligt artikel 8 i Europakonventionen och att den kränkning patienten utsatts för ska ersättas med ett ideellt skadestånd. 

Skadeståndet sattes ned från yrkade 450 000 kr till 75 000 kr baserat på Europadomstolens praxis. 

Ett intressant mål drivet av #centrumförrättvisa / Centrum för rättvisa.

//Amanda Wollmar