NYHET: Rätt till ersättning för anspänning och särskilda olägenheter vid studier

I de flesta fall ingår ersättning för särskilda olägenheter i arbete och i daglig livsföring i ersättningen för bestående men. Om det bedöms att den skadelidande inte ersätts fullt ut genom den ersättning som ingår i mentabellerna kan man få ytterligare ersättning. Detta har emellertid inte gällt för dem som studerar.

Trafikskadenämnden har nu tillsatt en arbetsgrupp för att utreda om rätten till ersättning även ska gälla vid studier.

Lindberg Living Advokater följer utvecklingen och avvaktar arbetsgruppens rapport.